ఆ దినమును గూర్చియు, ఆ గడియను గూర్చియు యేసయ్యకు తెలియదా! తెలియదు గనుక యేసయ్య దేవుడు కాదా?

ఈ క్రింది వచనము ముస్లిములకు, నాస్తికులకు, హైందవులకు చాలా ప్రీతికరమైన వచనము. మత్తయి 24:36 'అయితే ఆ దినమును గూర్చియు ఆ గడియను గూర్చియు తండ్రి మాత్రమే (యెరుగును) గాని, యే మనుష్యుడైనను పరలోకమందలి దూతలైనను...

మనము ఈ భూమి మీద పుట్టుక మునుపే దేవుని వద్ద ఉన్నామా?

జయశాలి గారు, మరియు మార్మోనుల (MORMONS) అబద్ద బోధలలో ఇది ఒకటి. కేవలము బైబిల్ నందలి ఒక్క వచనమును పట్టుకొని, ఆ వచనము యొక్క భావమును వక్రీకరించి తనకు తానే ఆత్మజ్ఞాని అని...

జన్మపాపము సత్యమైనది అయితే, యేసయ్య కూడా పాపి అవుతాడా?

ఈ ప్రశ్న తరచుగా తొడలు కొట్టే జయశాలి శిష్యుల దగ్గరి నుండి వింటూ ఉంటాము. ఇలాంటి వారి వలన క్రైస్తవులకు మేలు కంటే కీడే ఎక్కువగా జరుగుతుంది. కేవలం తెలుగు భాషలో తర్జుమా...

యేసుక్రీస్తు కేవలము యూదుల కొరకు మాత్రమే ఈ లోకమునకు వచ్చాడా?

మతోన్మాదులు, క్రీస్తు విరోధులు బైబిల్ నందలి వారికి నచ్చిన వచనాలను పట్టుకొని, వక్రీకరించి యేసుక్రీస్తు కేవలం యూదుల కొరకు మాత్రమే వచ్చాడని, మన భారతీయుల కొరకు రాలేదని తరచుగా వాదిస్తూ ఉంటారు. వారు ఎంతగానో...

యేసును తొలుత ఎవరి యొద్దకు తీసుకెళ్ళారు? అన్నయొద్దకా (యోహాను -18:12), లేక కయపయొద్దకా (మత్తయి 26:57)?

అన్న యొద్దకు:  యోహాను 18:12: అంతట సైనికులును సహస్రాధిపతియు, యూదుల బంట్రౌతులును యేసును పట్టుకొని ఆయనను బంధించి, మొదట అన్నయొద్దకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. కయప యొద్దకు: మత్తయి 26:57: యేసును పట్టుకొనినవారు ప్రధానయాజకుడైన కయప యొద్దకు ఆయనను తీసికొనిపోగా, అక్కడ...
There are no products