యేసుక్రీస్తు కేవలము యూదుల కొరకు మాత్రమే ఈ లోకమునకు వచ్చాడా?

మతోన్మాదులు, క్రీస్తు విరోధులు బైబిల్ నందలి వారికి నచ్చిన వచనాలను పట్టుకొని, వక్రీకరించి యేసుక్రీస్తు కేవలం యూదుల కొరకు మాత్రమే వచ్చాడని, మన భారతీయుల కొరకు రాలేదని తరచుగా వాదిస్తూ ఉంటారు. వారు ఎంతగానో...

యేసును తొలుత ఎవరి యొద్దకు తీసుకెళ్ళారు? అన్నయొద్దకా (యోహాను -18:12), లేక కయపయొద్దకా (మత్తయి 26:57)?

అన్న యొద్దకు:  యోహాను 18:12: అంతట సైనికులును సహస్రాధిపతియు, యూదుల బంట్రౌతులును యేసును పట్టుకొని ఆయనను బంధించి, మొదట అన్నయొద్దకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. కయప యొద్దకు: మత్తయి 26:57: యేసును పట్టుకొనినవారు ప్రధానయాజకుడైన కయప యొద్దకు ఆయనను తీసికొనిపోగా, అక్కడ...

దావీదును ప్రేరేపించినది ఎవరు?

ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయులమీద రగులుకొనగా ఆయన దావీదును వారి మీదికి ప్రేరేపణచేసి నీవు పోయి ఇశ్రాయేలువారిని యూదా వారిని లెక్కించుమని అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను (2 సమూయేలు 24:1). తరువాత సాతాను ఇశ్రాయేలునకు...

అశ్లీలతకు, జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుట ఎలా?

యుక్తవయసులో ఉన్న యవ్వనస్ధులకు దేవుని ప్రేమకు దగ్గరవుతున్న సమయములో మొట్టమొదటిసారిగా, వారు ఎదుర్కొనే కష్టతరమైన విషయమేదనగా "అశ్లీలత్వము (Pornography)" దాని వలనకలిగే "జారత్వము (Adultery)". ప్రస్తుత అధ్యయనాల ప్రకారం రోజుకు సుమారు 4...

యేసయ్య ధర్మశాస్త్రం కొట్టివేసాడా? లేక నేరవేర్చాడా?

మత్తయి 5:17: ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను కొట్టి వేయవచ్చితినని తలంచవద్దు; నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టి వేయుటకు నేను రాలేదు. ఈ వచనము ప్రకారం యేసయ్య ధర్మశాస్త్రము నేరవేర్చడానికే గాని, కొట్టివేయడానికి ఈ లోకమునకు రాలేదు అని...