అల్లాహ్, యెహోవా ఒకరేనా?

0
160

కాదు ముమ్మాటికీ కాదు. ముస్లింలు తరచుగా క్రైస్తవులతో వాదించే విషయాలలో ఇది ముఖ్యమైనది. వీరి వాదనలు ఏవనగా మీ బైబిల్లో ఉన్న యెహోవా దేవుడు, మా అల్లాహ్ ఇద్దరూ కూడా ఒక్కటే. యేసయ్య కేవలం ఆయన సేవకుడు, యేసయ్య ఎప్పుడూ తనకు తాను దేవుడనని చెప్పుకోలేదు. ఇంక సహోదరుడు షఫీ గారైతే ఆదిలాబాద్ లో జరిగిన “రక్షకుడు ఎవరు” అనే తన ప్రసంగంలో “రక్షకుడు ఎవరు? యేసా లేక యెహోవా అని పిలువబడే మా అల్లాహ్ న” అని గొంతు అరిగిపోయేలా కేకలు పెట్టడం మనం చూసాం (ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ చూడవచ్చు http://www.youtube.com/watch?v=13Ew3Fu8zjs) .

ఈయన ప్రసంగాన్ని, హావాభావాలను చూసిన జనాలు పొట్ట చెక్కలయ్యేలా నవ్వుకోవడం ఒక ఒంతైతే ఈయనకు తెలియని విషయం యేదనగా ప్రపంచములో బైబిల్ చదివిన ఏ క్రైస్తవుడు కూడా యెహోవా, అల్లాహ్ ఒక్కరే అని ఒప్పుకోరు. అయితే దేవుడు మనకు ఇచ్చిన 1 పేతురు 3: 15 లోని “నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగినవారై, మీలో ఉన్న నిరీక్షణనుగూర్చి మిమ్మును హేతువు అడుగు ప్రతివానికిని సాత్వికముతోను భయముతోను సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడు సిద్ధముగా ఉండి,మీ హృదయములయందు క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుడి” ఆజ్ఞ ప్రకారం ఇటువంటి క్రీస్తు విరోధులకు ఒక క్రైస్తవుడుగా మనం సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరత వుంది. మరి మొదలు పెడదామా?.

1. త్రిత్వము మరియు ఒంటరి దేవుడు:
మొట్టమొదటిగా క్రైస్తవుల దేవుడు త్రిత్వమై వున్నాడు ఒంటరి దేవుడు కాడు. అనగా క్రైస్తవ దేవుడు ఒక్క దేవుడి గా ఉండి ముగ్గురు వేరు వేరు వ్యక్తులు తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు గాను ఉనికిలో వున్నాడు. అల్లాహ్ ఒంటరి దేవుడు అనగా ఒకే ఒక్క వ్యక్తి. మరి నా ప్రశ్న యేదనగా “ఈ ఒంటరి దేవుడు ఆకాశమును స్ప్రుష్టించక మునుపు, భూమికి పునాదులు వేయక మునుపు తన ప్రేమను, ఆలోచనలను, భావాలను ఎవరితో పంచుకున్నాడు. దేవుడు అనంతుడు కదా! మరి అనంతుడైన దేవుడు అన్నీ లక్షణాలు కలిగి వుండాలి. అన్నీ లక్షణాలు కలిగి వున్నప్పుడు, ఒంటరి అయిన దేవుడు తన ఆలోచనలను ఎవరితో పంచుకుంటాడు? మీరే ఆలోచించండి.

2. అల్లాహ్ ఎవరికి తండ్రి కాదు :
ముస్లింల ప్రవక్త అయిన మొహమ్మద్ తన కురాన్లో భోదించినది ఏమనగా “అల్లాహ్ ఎవరికీ తండ్రి కాడు అందరూ కూడా ఆయనకు సేవకులము అనగా బానిసలము”.

కురాన్ 5: 18 “యూదులు, క్రైస్తవులు తాము దేవుని బిడ్డలమని, ఆయనకు ప్రియమైన వారమని అంటారు. మరి ఆయన మీరు చేసే పాపాలకు మిమ్మల్ని ఎందుకు శిక్షిస్తున్నాడు“? అని వారిని అడుగు. నిజానికి మీరు కూడా దేవుడు స్ప్రుష్టించిన ఇతర మానవుల్లాంటి మానవులే.దేవుడు తాను తలచిన విధముగా కొందరిని క్షమిస్తాడు, మరి కొందరిని శిక్షిస్తాడు. భూమ్యకాశములు వాటికి సంభందించిన సమస్తము దేవునివే. చివరికి అందరూ (ఓరోజు) ఆయన సన్నిధికే మరలి పోవలసి వుంది.

ద్వితియోపదేశకాండము 32: 6
“బుద్ధిలేని అవివేకజనమా, ఇట్లు యెహోవాకు ప్రతికారము చేయుదురా? ఆయన నిన్ను సృష్టించిన తండ్రి కాడా? ఆయనే నిన్ను పుట్టించి స్థాపించెను”.

కీర్తనలు 2:7
“కట్టడను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చెనునీవు నా కుమారుడవు నేడు నిన్ను కనియున్నాను”.

యెషయా 63: 16
“మాకు తండ్రివి నీవే, అబ్రాహాము మమ్ము నెరుగక పోయినను ఇశ్రాయేలు మమ్మును అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండ్రివి అనాదికాలమునుండి మా విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.

మత్తయి సువార్త 6: 9
“కాబట్టి మీరీలాగు ప్రార్థనచేయుడి, పరలోకమందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడు గాక”.

రోమీయులకు 8: 15
“ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదుగాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగినవారమై మనము అబ్బా తండ్రీ అని మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాము”.

మొహమ్మద్ మనకు, మన ఆత్మకు తండ్రి అయిన దేవునికి ఉన్న భందాన్ని ఘోరంగా అపార్ధం చేసుకున్నాడు. మొహమ్మద్ యొక్క ఉద్దేశ్యం యేదనగా దేవుడు ఎవరితో శారీరక భందం పెట్టుకోడు ఆయనకు బిడ్డలు వుండరనేది. యూదులు, క్రైస్తవులు తాము దేవుని బిడ్డలమని అనకూడదు అని మొహమ్మద్ ఈ విధంగా మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు. ఎంత పొరపాటో మీరు గమనించండి దేవుని వాఖ్యమైన బైబిల్ మొత్తం కూడ మనం దేవుని పిల్లలమని, దేవుడు మన ఆత్మకు తండ్రి అని భోదిస్తుంటే యేసయ్య పరలోకం చేర్చబడిన 600 సంత్సరాల తరువాత వచ్చిన ఈ మొహమ్మద్ బైబిల్ భోదనలను విభేదిస్తూ భోధించిన వాటిని నమ్మాలో, లేదో మీరే ఆలోచించుకోండి. 1 యోహాను 2: 22 ప్రకారం “యేసు, క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడబద్ధికుడు? తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని వీడే క్రీస్తువిరోధి”. క్రీస్తు విరోధి తండ్రిని, కుమారుడిని ఒప్పుకొనడు కనుక ఎవరు క్రీస్తు విరోధో మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్న వేసుకోండి.

3. యెహోవా మరియు అల్లాహ్ ప్రేమ:

కురాను2:222
“దేవుడు తన వైపు మరలె వారిని, పరిశుభ్రముగా వుండే వారిని మాత్రమె ప్రేమిస్తాడు”.

కురాను3: 31
“సత్యతిరస్కారుల్ని దేవుడు ఎన్నటికీ ప్రేమించడు”.

కురాన్ 3: 134
“ఇలాంటి సద్వర్తునులనే దేవుడు ప్రేమిస్తాడు”.

కురాన్ 3: 146
“అలాంటి సద్వర్తునులనే దేవుడు ప్రేమిస్తాడు”.

కురాన్ 3: 276
“కృతఘ్నుడు, పాపాత్ముడు అయిన వాడిని దేవుడు ఎన్నటికీ ప్రేమించడు”.

కురాన్ 28: 77
“దేవుడు కలహకారుల్ని ప్రేమించడు”.

ఫై వచనాలను చూసారా ఇది కురాను నందు ఉన్న దేవుని ప్రేమ.ఇప్పడు మన బైబిల్ నందు ఉన్న మన తండ్రి ప్రేమను చూద్దాం.

1 యోహాను 4: 8
“దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి, ప్రేమలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు.”

హోషేయా 3: 1
“మరియు యెహోవా నాకు సెలవిచ్చినదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులు ద్రాక్షపండ్ల అడలను కోరి యితర దేవతలను పూజించినను యెహోవా వారిని ప్రేమించినట్లు, దాని ప్రియునికి ఇష్టురాలై వ్యభిచారిణియగు దాని యొద్దకు నీవు పోయి దానిని ప్రేమించుము”.

హోషేయా 2: 13 – 16
“అది నన్ను మరచిపోయి నగలుపెట్టుకొని శృంగారించుకొని బయలుదేవతలకు ధూపమువేసి యుండుటను బట్టియు దాని విటకాండ్రను వెంటాడియుండుటనుబట్టియు నేను దానిని శిక్షింతును; ఇది యెహోవా వాక్కు. పిమ్మట దానిని ఆకర్షించి అరణ్యములోనికి కొనిపోయి అక్కడ దానితో ప్రేమగా మాటలాడుదును; అక్కడనుండి దానిని తోడుకొనివచ్చి దానికి ద్రాక్షచెట్లనిత్తును; ఆకోరు (శ్రమగల) లోయను నిరీక్షణద్వారముగా చేసెదను, బాల్యమున ఐగుప్తు దేశములోనుండి అది వచ్చినప్పుడు నా మాట వినినట్లు. అది ఇచ్చటనుండి నా మాట వినును; నీవుబయలు అని నన్ను పిలువకనా పురుషుడవు2 అని పిలుతువు, ఇదే యెహోవా వాక్కు.”

యెషయా 54: 5 – 8
“నిన్ను సృష్టించినవాడు నీకు భర్తయైయున్నాడు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుడు నీకు విమోచకుడు సర్వలోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు. నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు విడువబడి దుఃఖాక్రాంతురాలైన భార్యను పురు షుడు రప్పించినట్లును తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భార్యను పురుషుడు రప్పించినట్లును యెహోవా నిన్ను పిలుచుచున్నాడు. నిమిషమాత్రము నేను నిన్ను విసర్జించితిని గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను సమకూర్చెదను మహోద్రేకము కలిగి నిమిషమాత్రము నీకు విముఖుడ నైతిని నిత్యమైన కృపతో నీకు వాత్సల్యము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.”

యిర్మియా 31: 3
“చాలకాలము క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై యిట్లనెను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచున్నాను”.

యిర్మియా 31: 9 “వారు ఏడ్చుచు వచ్చెదరు, వారు నన్ను ప్రార్థించుచుండగా నేను వారిని నడిపించుదును, వారు తొట్రిల్లకుండ చక్కగా పోవు బాటను నీళ్ల కాలువల యొద్ద వారిని నడిపింతును. ఇశ్రాయేలునకు నేను తండ్రిని కానా? ఎఫ్రాయిము నా జ్యేష్ఠ కుమారుడు కాడా?”.

యిర్మియా 31: 31 – 34
“ఇదిగో నేను ఇశ్రాయేలువారితోను యూదావారి తోను క్రొత్త నిబంధన చేయు దినములు వచ్చుచున్నవి; ఇదే యెహోవా వాక్కు. అది ఐగుప్తులోనుండి వారిని రప్పించుటకై నేను వారిని చెయ్యి పట్టుకొనిన దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాక్కు. ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశ్రాయేలువారితోను యూదావారితోను చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనస్సులలో నా ధర్మవిధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని వ్రాసెదను; యెహోవా వాక్కు ఇదే. నేను వారికి దేవుడనై యుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి ఎన్న డునుయెహోవానుగూర్చి బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికిగాని తమ సహోదరులకుగాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాప ములను ఇక నెన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొనను గనుక అల్పు లేమి ఘనులేమి అందరును నన్నెరుగుదురు; ఇదేయెహోవా వాక్కు.

రోమీయులకు 5:8
“అయితే దేవుడు మనయెడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు; ఎట్లనగా మనమింకను పాపులమై యుండగానే క్రీస్తు మనకొరకు చనిపోయెను”.

కురానులో ఉన్న దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాలి అంటే ఆయనకు లొంగి, ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడి వుండాలి. ఇది మన యేసయ్య మనకు భోదించిన దానికి ఎంతో భిన్నముగా వుంది. మత్తయి సువార్త 5: 46 “మీరు మిమ్మును ప్రేమించువారినే ప్రేమించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? సుంకరులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా”. దీనిని బట్టి బైబిల్ నందు ఉన్న దేవుడు, కురాను లో ఉన్న దేవుడికి ఎంత భిన్నముగా ఉన్నాడో స్పష్టం అవుతుంది. బైబిల్ నందలి దేవుడు నీతిమంతుల్ని, అనీతిమంతుల్ని, ఆయనను ప్రేమించే వారిని, ప్రేమించని వారిని అందరినీ కూడా ప్రేమిస్తాడు.

4. అరబిక్ బైబిల్ నందు అల్లాహ్ నామం:
ముస్లింలు ఈ రోజు క్రైస్తవులను ఎంతగా మోసం చేస్తున్నారంటే “అరబిక్ బైబిల్ నందు దేవుడికి బదులుగా అల్లాహ్ అని వ్రాయబడినది కనుక బైబిల్ దేవుడు కురాను దేవుడు ఒకటే” అంటున్నారు. ఎంత అవివేకం. అసలు క్రైస్తవులు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే అల్లాహ్” అను అరబిక్ పదముకు అర్ధం కేవలం దేవుడు అని. కాబట్టి ఒక్క బైబిలే కాదు ప్రపంచములో ఏ మతగ్రంధమైన అంటే పురాణాలైన, Book of Mormon లాంటివి మరేమైనా అరబిక్ లోకి అనువదించాలి అంటే ఆ పుస్తకములో దేవుడు అని వ్రాసిన ప్రతి ఒక్క చోట “అల్లాహ్” అని వ్రాయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఏదన్నా ‘దేవుడు’ అనే సినిమా కధను అరబిక్ భాషలో అనువదించాలి అంటే ఆ సినిమా కధలో ఉన్న దేవునిని అల్లాహ్ అనే అనువాదం చెయ్యాలి. ఇలా చెయ్యటానికి ముస్లింలు ఒప్పుకుంటారా!! ఒప్పరు.  కనుక అల్లాహ్ బైబిల్ నందే కాదు అన్నీ మతగ్రంధాలలో ఉన్నట్లే. మరి మేము మహా మేధావులం అని చెప్పుకునే దావా ప్రసింగికులు దీనిని అంగీకరిస్తారో లేదో వారినే అడగాలి.

పైన విశ్లేషించిన సంగతులు కొన్ని ఉదాహరణకు మాత్రమే. కురాను నందు గల ఒంటరి దేవుడుకి, బైబిల్ నందు గల త్రిఏక దేవుడుకి వ్యత్యసాలు కోకొల్లలు.