యేసయ్య ధర్మశాస్త్రం కొట్టివేసాడా? లేక నేరవేర్చాడా?

ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను కొట్టి వేయవచ్చితినని తలంచవద్దు; నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టి వేయుటకు నేను రాలేదు.

మత్తయి 5:17

ఈ వచనము ప్రకారం యేసయ్య ధర్మశాస్త్రము నేరవేర్చడానికే గాని, కొట్టివేయడానికి ఈ లోకమునకు రాలేదు అని స్పష్టం అవుతుంది.

ఆయన మన సమాధానమైయుండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును, అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలుగల ధర్మశాస్త్ర మును తన శరీరమందు కొట్టివేయుటచేత మధ్యగోడను పడగొట్టి, మన ఉభయులను ఏకముచేసెను.

ఎఫెసీయులకు 2:14

పై వచనము ప్రకారము యేసయ్య శరీరమందు ధర్మశాస్త్రము కొట్టివేయబడినది అని మనకి స్పష్టం అవుతుంది.

మరి ఇది ఎలా సాధ్యం ? దేవుని ఊపిరి అయిన బైబిల్ నందు రెండు భావవిరుద్ధమైన అంశములు ఉండవచ్చునా? ఉండకూడదు కదా. మరైతే ఈ సంధర్బమును ఏ విధముగా అర్ధము చేసుకోవాలి?

సరే, దేవుని వాఖ్యాన్ని అర్ధము చేసుకునే ప్రయత్నము చేద్దాం.

మత్తయి 5:17 వచనమునందు యేసయ్య పాతనిభందన కట్టడలు, నియమనిభందనలు, పాలనధికారాలు, ప్రవచనములను గూర్చి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా  యేసయ్య నందు పూర్తిగా నేరవేర్చబడినవి మరియు స్దిరపరచబడినవి.

ఉదాహరణకు

  • రక్షకుడు కన్యకు జన్మించుట

కాబట్టి ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును.

యెషయా 7:14

యేసు క్రీస్తు జననవిధ మెట్లనగా, ఆయన తల్లియైన మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మవలన గర్భవతిగా ఉండెను. ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి యేసు అను పేరు పెట్టెను.

మత్తయి 1:18, 25
  • యేసయ్య నందు ఆశీర్వదింపబడే అబ్రహాము సంతానము

మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నియు నీ సంతానమువలన ఆశీర్వదించబడును నాతోడని ప్రమాణము చేసియున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చెన నెను.

ఆదికాండము 22:18

అబ్రాహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వంశావళి.

మత్తయి 1:1
  • వాగ్ధానము చేయబడిన ప్రవక్త

వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి ప్రవక్తను వారికొరకు పుట్టించెదను; అతని నోట నా మాటల నుంచుదును; నేను అతని కాజ్ఞా పించునది యావత్తును అతడు వారితో చెప్పును.

ద్వితియోపదేశకాండము 18:18

జనసమూహముఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు ప్రవక్తయైన యేసు అని చెప్పిరి

మత్తయి 21:11
  • వాగ్ధానము చేయబడిన యాజకుడు

మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున నీవు నిరంతరము యాజకుడవైయుందువని యెహోవా ప్రమాణము చేసియున్నాడు, ఆయన మాట తప్పనివాడు.

కీర్తనలు 110:4

అటువలె క్రీస్తుకూడ ప్రధాన యాజకుడగుటకు తన్నుతానే మహిమపరచుకొనలేదు గాని నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నిన్ను కనియున్నాను. అని ఆయనతో చెప్పినవాడే ఆయనను మహిమపరచెను.

హెబ్రీయులకు 5:5
  • మన పాపముల కొరకు యేసయ్య సిలువ వేయబడుట

నా దేవా నా దేవా, నీవు నన్నేల విడనాడితివి? నన్ను రక్షింపక నా ఆర్తధ్వని వినక నీవేల దూరముగానున్నావు? నా యెముకలన్నియు నేను లెక్కింపగలను వారు నిదానించుచు నన్ను తేరి చూచుచున్నారు. నా వస్త్రములు వారు పంచుకొనుచున్నారు నా అంగీకొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు.

కీర్తనలు 22:1, 17, 18

వారు కపాలమనబడిన స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ కుడివైపున ఒకనిని ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరస్థులను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి.

లూకా 23:33
  • యేసయ్య మృతులలో నుండి లేపబడుట:

ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్లుపట్టనియ్యవు

కీర్తనలు 16:10

ఆయన ఇక్కడ లేడు; తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచి యున్నాడు; రండి ప్రభువు పండుకొనిన స్థలము చూచి త్వరగా వెళ్లి, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియున్నాడని ఆయన శిష్యులకు తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళ్లు చున్నాడు, అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెప్పితిననెను.

మత్తయి 28:6, 7

ఇలా ఈ విధముగా యేసయ్య , ధర్మశాస్త్రము మొత్తమును నెరవేర్చాడు. యేసయ్య నందు ధర్మశాస్త్రము సంపూర్ణముగా నేరవేర్చబడినది, ఆయన ధర్మశాస్త్రమును  కొట్టివేయడానికి రాలేదు.

ఇక రెండవ వచనము అయిన ఎఫెసీయులకు 2:14 విషయానికి వద్దాం.

ఆయన మన సమాధానమైయుండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును, అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలుగల ధర్మశాస్త్ర మును తన శరీరమందు కొట్టివేయుటచేత మధ్యగోడను పడగొట్టి, మన ఉభయులను ఏకముచేసెను.

ఎఫెసీయులకు 2:14

ఈ వాఖ్యము సమస్త లోకమున నందు గల అన్యజనులను గూర్చి వివరిస్తుంది. ధర్మశాస్త్రము కేవలము యూదులకు మాత్రమే ఇవ్వబడినది. మన దేవుని కృప సమస్త లోకమునకు ఇవ్వబడినది. దేవుడు మోషేకు ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రము వలన మనము ఇది వరకు దేవుని వాగ్దానము లేని అన్యజనులుగా, నిరీక్షణ లేని వారిగా , క్రీస్తుకు దూరముగా ఉన్నాము.

కాబట్టి మునుపు శరీరవిషయములో అన్యజనులైయుండి, శరీరమందు చేతితో చేయబడిన సున్నతి గలవారు అనబడిన వారిచేత సున్నతిలేనివారనబడిన మీరు ఆ కాలమందు ఇశ్రాయేలుతో సహపౌరులుకాక, పరదేశులును, వాగ్దాన నిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణలేనివారును, లోకమందు దేవుడులేనివారునైయుండి, క్రీస్తుకు దూరస్థులై యుంటిరని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొనుడి.

ఎఫెసీయులకు 2:11

కాబట్టి యేసయ్య మనకు, దేవునికి మధ్య ఉన్న ధర్మశాస్త్రమును ఆయన శరీరమందు కొట్టివేసి ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో సమానముగా  మనలను దేవుని ప్రజలుగా చేసాడు. ఎంత గొప్ప యేసయ్య ప్రేమ?.

చివరిగా యేసయ్య దేవుడై , తాను ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము మొత్తమును పూర్తిగా నెరవేర్చి, దేవునికి అన్యజనులమైన మనకు మధ్య ఉన్న ధర్మశాస్త్రమును ఆయన శరీరమందు కొట్టివేసి ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో సమానముగా  మనలను దేవుని ప్రజలుగా చేసాడు.

ఇప్పుడైతే మనము స్వతంత్రులము, ధర్మశాస్త్రము క్రింద ఉన్నవారము కాదు.

మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయదు.

రోమీయులకు 6:14

Leave a Reply