దేవునిని గూర్చిన ప్రశ్నలు

ఈ ప్రశ్న చాలా తేలికగా, చిన్నదిగా అనిపించవచ్చు. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము వ్రాస్తున్న నేను కూడా ఒక పిచ్చి వాడిగా మీకు అనిపించవచ్చు. కానీ ఈ ప్రశ్న తెలుగు ...

మననదరికీ తెలిసిన విషయం ఏదనగా పాతనిభందన హీబ్రూ భాషలో వ్రాయబడింది  మరియు క్రొత్త నిభందన గ్రీకు భాషలో వ్రాయబడింది. “YHWH” (యెహోవా) అనే ...