యేసయ్యను గూర్చిన ప్రశ్నలు
యేసు ప్రభువుకు దేవుడు ఉన్నాడా?

యేసు ప్రభువుకు దేవుడు ఉన్నాడా?

ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం కనుగొనేటప్పుడు ముందుగా నిజ దేవుని లక్షణాలను గూర్చి తెలుసుకొవాలి. బైబిల్ నందలి దేవుడు త్రిత్వమై ఉన్నాడు ఆయన ఒంటరి వాడు కాడు . అనగా ఆయన ఒక్కడే దేవుడిగా, ముగ్గురు వేరు వేరు వ్యక్తులుగా ఉనికిలో ఉన్నాడు. ఈ ముగ్గురూ తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్దాత్ముడు ఏకమై ఉంటేనే ఏ క్రియ అయినా సంపూర్ణమగును. మొదటిగా ...

యేసయ్య ధర్మశాస్త్రం కొట్టివేసాడా? లేక నేరవేర్చాడా?

యేసయ్య ధర్మశాస్త్రం కొట్టివేసాడా? లేక నేరవేర్చాడా?

ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను కొట్టి వేయవచ్చితినని తలంచవద్దు; నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టి వేయుటకు నేను రాలేదు. మత్తయి 5:17 ఈ వచనము ప్రకారం యేసయ్య ధర్మశాస్త్రము నేరవేర్చడానికే గాని, కొట్టివేయడానికి ఈ లోకమునకు రాలేదు అని స్పష్టం అవుతుంది. ఆయన మన సమాధానమైయుండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును, అనగా విధిరూపకమైన ...

యేసయ్య స్పృష్టి కర్త లేక? దేవునిచే స్ప్రుష్టించబడినవాడా?

యేసయ్య స్పృష్టి కర్త లేక? దేవునిచే స్ప్రుష్టించబడినవాడా?

యేసయ్య స్ప్రుష్టికర్తే గాని, స్ప్రుష్టించబడిన వాడు కాడు. ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమియందున్నవియు, దృశ్యమైనవిగాని, అదృశ్యమైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను, సర్వమును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సర్వమును ఆయనద్వారాను ఆయనను బట్టియు సృజింపబడెను. కొలస్సీయులకు 1:16 అయితే ఈ రోజు అనేకమైన ...